Name Designation
Dr. Sudha Malaiya President
Smt. Mani Malaiya Vice President
Dr. Pawan Jain Secretary
Shri Vivek Shendey Trustee
Smt. Kavita Malaiya Trustee
Smt. Rekha Jain Trustee
Smt. Kavita Sangtani Trustee
Dr. Sadhna Pandey Trustee
Smt. Sunita Jain Trustee